Player information

Player Information
Player AvatarUserbild
Player NameUlkomaalainen
User ID29845
TitleHerr mit Hut [W19]
CityC129 Whitechapel
Games41624 (16461 MU-games and 25163 SU-games)
Registered on18.04.2003
Birthday05.12.1972
LanguageHamburger Platt (de-hh)
Appear lineUlkomaalainen gibt Zylinder, Albatros und Melone an der Garderobe ab.
Disappear lineUlkomaalainen: À propos 'Getrenntes Gesicht zum Käse'...
Login lineUlkomaalainen on tullut.
Logout lineUlkomaalainen deputy dog dog a ding dang depa depa.
DescriptionAdieu, adieu Sweet Bahnhof - my train of thoughts is leaving tonight.