Player information

Player Information
Player AvatarUserbild
Player Name**Jumpy**
User ID43832
TitleTaglöhnerin [W1]
CityC0 ARMfeld
Games13 (13 MU-games and SU-games)
Registered on15.01.2004
LanguageDeutsch (de)
Appear line**Jumpy** erscheint ploetzlich aus dem nichts.
Disappear line**Jumpy**macht sich aus dem Staub
Login line**Jumpy**kommt angehoppelt
Logout line**Jumpy**macht nen Abgang